Permetrine
Algemeen

Pyrethroïden vormen de synthetische versie van de natuurlijke pyrethrines (pyrethrum), die uit tropische margrietsoorten worden gewonnen.
Permethrin is een synthetische pyrethroïd. dat het zenuwstelsel van insecten aantast. Het zenuwgif dood de insecten door het zenuwstelsel hypergevoelig te maken. Het zenuwstelsel wordt gebombardeerd door een reeks impulsen. Op dezelfde manier als DDT dat doet. (Vijverberg et al 1990). Het grijpt onder andere aan op de ATPase in de celwand (Kakko I et al 2003) wat de neurotoxiciteit en aantasting van de immuuncellen verklaart (Grosman N et al. 2005).
Ook remt het de functie van de cel mitochondriën ( Gassner, B. et al. 1997) waardoor een heel scala aan symptomen ontstaat. Zoals bij een hoge dosis: tremors, incoördinatie, hyperactiviteit, verlamming, en stijging van de lichaamstemperatuur. Deze symptomen kunnen tot drie dagen aanhouden (International Programme on Chemical Safety. 1989).

Verder remt Permitrin de GABAA receptor (receptor van het zenuwstelsel), waardoor overprikkeling en toevallen ontstaan ( Ramadan, A,A, et al. 1988).
Permetrin wordt onder andere gebruikt tegen ongedierte op noten, fruit, groente, katoen, paddenstoelen, aardappels, graan. Men past het ook tegen termieten, ectoparasieten, steekvliegen en kakkerlakken toe in glazen kassen en tuinen. Uit: http://extoxnet.orst.edu/pips/permethr.htm

Algemene werking

Ook voor zoogdieren, mensen dus ook is het een zenuwgif. Het veroorzaakt tremors, slechte coördinatie, verhoogde lichaamstemperatuur, verhoogd agressief gedrag en veroorzaakt ernstige problemen bij leren.

Permethrin is giftig voor vissen en andere waterorganismen maar ook vogels hebben er last van. Waarschijnlijk verstoort Permethrin ook de werking van geslachtshormonen en het immuunsysteem.

Chemie

Permethrin Permethrin

Verbod

Als gewasbeschermingsmiddel is Permethrin het in de Europese Unie niet meer toegelaten (Beschikking 2000/817/EG van de Europese Commissie van 27 december 2000).
In de Verenigde Staten heeft de EPA (Environmental Protection Agency) permethrin als een mogelijke kankerverwekkende stof voor de mens aangemerkt omdat uit dierproeven bleek dat het tumoren in long en lever van muizen kan veroorzaken.


Onderzoek


Aantasting DNA

In celkweken van witte bloedcellen (lymfocyten) kwamen meer chromosoom afwijkingen voor , (Barrueco, C. et al. 1992, Surrallés, J. et al. 1995, Undeger U, Basaran N. 2005) en bij hamstereicellen trad hetzelfde fenomeen op .( Barrueco, C. et al. 1994).

Kanker

Volgens de EPA (U.S. Environmental Protection Agency) is permethrin een mogelijk carcinogeen ( U.S. EPA. 1997). Het verhoogt de kans op long en levertumoren in vrouwelijke en mannelijke ratten .(U.S. EPA. Office of Pesticide Programs. Health Effects Division. 1997).
Dit mechanisme is mogelijk als volgt: carcinogene tryptofaan derivaten hopen zich op ( El-Touky, M.A. 1989) en/of de communicatie tussen de cellen wordt geremd ( Tateno, C. et al. 1993). Ook kan het de kans op borstkanker verhogen (Kasat K, et al 2002, Kakko I et al 2004)

Voortplanting

Permithrin beïnvloed en het vrouwelijke en het mannelijke voortplantingssysteem. (Eil C. et al 1990). Permethrin heeft een oestrogeen effect op vrouwelijke ratten en een anti-androgeen effect op mannelijke ratten (Kim SS et al 2005).

Doet het gewicht van de testis dalen bij muizen (U.S. EPA. Office of Pesticide Programs. Health Effects Division. 1997) en Permethrin en de metaboliet 3-phenoxybenzoic acid (3-PBA) onderdrukken de werking van mannelijke hormonen. (Sun H, et al 2007). En permethrin onderdrukt de aanmaak van testosteron (Ramadan, A.A. et al. 1988)
Cis-permethrin doet de testosteron produkcie in de testis en de concentratie het plasma van muizen dalen. De mitochondriën van de Leydig cellen in de testis worden beschadigd, waardoor deze geen cholesterol opnemen en dit ook niet omgezet kan worden pregnenolone, een voorloper van testosteron. (Zhang SY et al 2007)

Permethrin and de metaboliet cypermethrin, gaan op de oestrogeen receptor zitten en hebben zo een oestrogene werking (McCarthy AR et al 2006)
Remt de afbraak van estradiol in de lever (Usmani KA, et al 2006)

Verder verhindert permethrin in een vroeg stadium bij muizen, konijnen, ratten een goede ontwikkeling van het embryo ( Spencer, F. et al 1982, Greenlee AR et al 2004, U.S. EPA. Office of Pesticide Programs. Health Effects Division. 1997); het veroorzaakt abortus bij konijnen (U.S. EPA. Office of Pesticide Programs. Health Effects Division. 1997) en ratten( Spencer, F. and Z. Berhane. 1982)

Immuunsysteem

In vivo remt permetrin T-lymfocyten en NK cellen (Blaylock, R.L. et al. 1995). Bij celkweken van muizencellen was het zelfde te zien voor twee soorten lymfocyten ( Stelzer, K.J. et al. 1984) en dit alles bij hoeveelhe
den die niet direct giftig zijn (Blaylock, R.L. et al. 1995)

Aangebracht op de huid onderdrukt permethrin het immuunsysteem van muizen, dat wil zeggen het remt de vermeerdering van afweercellen van de milt en dood verschillende populaties afweercellen van de thymus (Punareewattana K et al 2001, Prater MR et al 2002, Prater MR et al 2003, Prater MR et al.2005). Ook Institóris L et al (2001) en Olgun Set al (2004) benadrukken het gevaar van permethrin voor het immuunsysteem.

Gedrag, hersenen

Het remt de afbraak van ATP waardoor onder andere de neurotransmitter acetylcholine (Al-Rahji, D.H. 1990, Kakko I et al 2003) minder wordt afgebroken. Het remt ook monoamine oxidase-A, dat de hoeveelheden van drie andere neurotransmitters binnen de perken moet houden (Rao G.V. et al 1993.); En tot slot remt het ook acetylcholinesterase, dat acetylcholine afbreekt.( Rao, G.V. et al 1995)

DOPAMINE
Bij proefdieren tast zelfs in een lage dosis de werking van dopamine in de hersenen aan (Karen DJ et al 2001, Bloomquist JR et al 2002, Gillette JS 2003, Pittman JT et al 2003)

Permethrin verhoogt de hoeveelheid DAT (dopamine transporter), waardoor de (dopamine) neuronen kwetsbaarder worden (Gillette JS et al 2003, Elwan MA et al 2005)
De dopamine neruotransmissie verandert en verlaagt bijvoorbeeld de ‘open field behavior’ (Karen DJ et al 2001)

FUNCTIONEREN
In een lagere dosis kan permethrin het gedrag beïnvloeden. Bij ratten worden er bijvoorbeeld agressiever van zijn geïrriteerder en kunnen er minder tegen opgesloten te zitten (McDaniel, K.L. et al 1993); verder stopte het aangeleerd eergedrag bij ratten ( Peele, D.B. and K.M. Crofton. 1987)

STOFWISSELING HERSENEN
Volgens Hudson PM et al (1986) en Vaccari A et (1998) stimuleert permethrin de opname van glutamaat in de hersenen maar volgens Wu J. (1999) remt het juist de opname.
Permetrin verlaagt de schildklierhormonen (T3, T4, TSH) in het serum en in de hersencellen van de cerebrale cortex en de hippocampus (Wang S et al 2002).

Ook is er een mogelijke link met het ontstaan van parkinson (Karen DJ et al 2001, Pittman JT 2003).

In vivo!!! zorgde Permetrin er voor dat gamma-aminobutyric acid transferase (GABAT) in ratten hersenen actiever is. In vitro deed het niets (Ji ZY, et al 2003).

ONTWIKKELING
Permetrin remt de ontwikkeling van hersencellen van jonge ratjes, en dat kan ook via de moedermelk (Imamura L et al 2002). En de kinderen van met permetrin behandelde ratten vertonen afwijkend gedrag. Zoals verschillen in de ontwikkeling van reflexen, konden slechter zwemmen en vertoonden een ander soort ‘open field activity’ (Farag AT et al 2006).

Versterking, synergisme

’Gulf War illness’, Gulf War Syndrome wordt onder andere geweten aan permethrine (Plapp Jr FW 1999, Karen DJ et al 2001).

Permethrin waarmee de uniformen mee geïmpregneerd waren, in combinatie met het anti zenuwgas middel pyridostigmine bromide (PB; 3-dimethylaminocarbonyloxy-N-methylpyridinium bromide), en het insectenafweermiddel DEET (N,N-diethyl-m-toluamide) heeft het golfoorlog veteranen onnoemelijk leed berokkend. Van de 750.000 golfoorlog veteranen heeft minstens 30.000 neurologische klachten (Abou-Donia MB et al 1996).

Talloze experimenten ondersteunen de overtuiging dat de combinatie van Permethrin en DEET funest is. Kippen: neurotoxisch (Abou-Donia MB et al 1996)
Ratten: Verhoogde oxidative stress (Abu-Qare AW et al april 2001). Snelheid veranderd en verlaagde thigmotaxis dat wil zeggen langer aanwezig in de ‘center zone’ (Hoy JB et al 2000 en nogmaals Hoy JB et al 2000) verandert het metabolisme van cortisol (Abu-Qare AW et al Nov 2001) dood ratten hersencellen (Abu-Qare AW et al Jun 2001). Veranderd gedrag en metabolisme. Dat wil zeggen verandert het metabolisme van cortisol, maakt de BBB stuk, maakt hersencellen stuk vermindert de werking van acethylcholine verandert de senso- en locomotoriek (Abu-Qare AW et al 2003)

Voegt men nog pyridostigmine bromide en stress toe dan is het maximale te behalen effect daar. Stuk gaan van de BBB en dood van hersencellen in de cingulate cortex, de dentate gyrus, de thalamus, en de hypothalamus. In andere gebieden van de hersenen vond ook zenuwceldood plaats. (Abdel-Rahman A, et al 2002). Na nog wat verder door experimenteren konden (Abdel-Rahman A et al (Jan 2004, Feb 2004) de schade in de middenhersenen, hersenstam, cerebellum, hersen-cortex, hippocampus verder detailleren. Hetgeen mogelijk een verklaring is voor de problemen van golf oorlog veteranen, met geheugen, leren, coördinatie, lopen, psychologische problemen en problemen met medicijnen

Individuele gevoeligheid

Kinderen zijn zo wie zo gevoeliger voor permethrine. Permethrin is bijna 5x zo giftig voor 8 dagen oude ratjes in vergelijking tot volwassen ratten (Cantalamessa, F. 1993).
Verder wordt permethrin door een bepaalde groep specifieke leverenzymen afgebroken. Als mensen die onvoldoende hebben is de afbraak een probleem hetgeen tot gevolg kan hebben dat de motorische zenuwen eerder aangetast worden ( Pall, H.S. et al. 1987, Steventon, G.B., R.H. Waring, and A.C. Williams.1990).

Ook kunnen personen die een minder actieve vorm, genetische variant van het enzym pseudocholinesterase hebben een verhoogd gezondheids risico lopen bij onder andere blootstelling aan pemethrin ( Abou-Donia, M.B. et al. 1996 abstract).


Geraadpleegde bronnen Permetrine

Zie: Geraadpleegde literatuur.
Zie: Geraadpleegde internet bronnen.

Naar de site map

Laatste update: 25 februari 2008
Disclaimer en ©Copyright Stichting Adamanthea

next