Malathion
Algemeen

Malathion is een breedspectrum insecticide. Een organo fosforverbinding. Het kwam in 1950 op de markt en wordt aan anti-ongedierte middelen toegevoegd om stekende en bijtende insecten op fruit en groente tegen te gaan. Het wordt ook gebruikt tegen muggen, vlooien, insecten in huizen, en onder andere ook tegen lichaams en hoofdluis.
Malathion is/was in de landbouw, graanopslag en in bossen een van de meest gebruikte insecticiden.

Andere namen voor Malathion (O,O-dimethyl-S-[1,2-carbethoxyethyl]phosphorodithionate) zijn onder andere: carbophos, maldison and mercaptothion. Handelsnamen voor producten die malathion bevaten zijn ondr andere: Celthion, Cythion, Dielathion, El 4049, Emmaton, Exathios, Fyfanon and Hilthion, Karbofos en Maltox. Uit: http://extoxnet.orst.edu/pips/malathio.htm

Algemene werking

Malathion remt het enzym acetylcholinesterase (AChE). Acetylcholinesterase breekt acetylcholine af. Acetylcholine, zorgt voor de prikkel overdracht van de zenuwen naar de spieren. Door malathion worden de spieren te sterk overprikkeld waardoor incoördinatie, trillen optreedt, bij ergere vergiftiging verlamming en zelfs overlijden (Tucker J.W et al 1987, Gallo, M.A et al 1991).

Bij inademen van malathion is dit remmende effect op het enzym acetylcholinesterase 15 tot 20 maal sterker als wanneer via de mond opgenomen (Weeks, M.H. et al. 1977).
Waarbij opgemerkt moet worden de huid ook prima malathion opneemt.

Algemene symptomen van vergiftiging zijn hoofdpijn, misselijkheid, overgeven diaree duizeligheid, brandende ogen of tranende ogen, problemen met ademhalen of piepende ademhaling spierzwakte, geïrriteerde jeukende huid, verergering van astma, pijnlijke brandende keel, bleekheid, licht in het hoofd, buikkrampen, and sloomheid. (Calif. Environmental Protection Agency. 2003)
Verder worden genoemd kwijlen, urine verlies, stuiptrekkingen, incoördinatie, vaag zien, vreemd met de ogen bewegen, speldenknop pupillen, spiersamentrekkingen, verlaagde hartslag, verminderde ademhaling, epileptische toevallen, verlamming, schade aan de spieren, bewustzijnsverlies coma.

Chemie

Malathion
Malaoxon
Er zijn twee typen malathion die beide in de experimenten gebruikt worden:

Malation wordt in het lichaam maar ook onder invloed van zonlicht, warmte, schimmels en bacteriën omgezet in veel giftigere vormen zoals monocarboxylic acid trimethyl phosphate esters en de geoxideerde vorm: malaoxon (Bavcon Kralj M et al 2007). Maloxon is 40x giftiger (Borwn et al 1993) en O,S,S-trimethyl phosphorodithioate is wel 500x giftiger (Umetsu N et al 1977).

Experimenten met zuiver malathion gedaan geven een minder dramatisch effect te zien. Echter in praktijk is bijna altijd sprake van de niet zuivere vorm.

Onzuiverheden in malathion belemmeren het lichaam om te ontgiften (Talcott RE et al 1979). Ze remmen het enzym carboxylesterase, zodat malathion versneld omgezet wordt in malaoxon. De snelheid van omzetting in malaxon is per mens verschillend. Sommige mensen kunnen dus veel gevoeliger zijn (Buratti FM et al 2004, 2005). De ramp in Pakistan wordt toegeschreven aan onzuiverheden, in het bijzonder S-methyl malathion (Umezu K 1978).

Bij muizen tast maloxon de milt en lever van muizen aan (Barlas NE 1996). Bij ratten tast O,O,S-trimethyl phosphorothioate het long-epitheel aan (Imamura T et al 1983), een enkele orale dosis voldoet, beschadigt de niertubulie (Keadtisuke S et al 1987) en beschadigt de lever (Keadtisuke S et al 1990)

Verbod

Over de schadelijke werking van malathion is heel wat literatuur te vinden. De maatregelen die genomen moeten worden bij overdosering van Prioderm® Noury® (patiënten bijsluiters liegen er niet om).
Malathion, de werkzame stof in deze twee middelen, is sinds 1996 verboden in de Verenigde Staten omdat vermoed wordt dat ze hormoonontregelaars zijn en dus een gevaar vormen voor de hormonale ontwikkeling. (http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/pr/545/545962/545962nl.pdf).
Nu wordt ook Malation per 6 december 2007 niet langer toegestaan als gewasbeschermingsmiddel in de Europese Unie: Malathion niet is opgenomen in Bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG. Tot 6 juni 2008 mag het nog worden afgeleverd, maar 6 december 2008 moet alles op zijn. Het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) trekt de toelating in van Brabant Malathion 50 procent en Luxan Malathion 50 procent Vloeibaar. http://www.agd.nl/Algemeen/Artikel/CTGB-trekt-toelating-malathion-in.htmOnderzoek

Aantasting DNA

Toch even ten overvloede: DNA zit behalve geslachtscellen ook in bijvoorbeeld levercellen, immuuncellen, huidcellen……

Volgens het National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) is malathion mutageen, tast het het DNA aan (Onder andere Flessel P et al 1993, Balaji et al 1993, Pluth JM 1996). Ook latere studies bevestigen dit voor muizen (Giri, S. et al. 2002, Amer, S.M. et al. 2002) en voor mensen(Pluth, J.M. et al. 1998, Blasiak, J. et al. 1999, Blasiak, J. and D. Stankowska . 2001)

Kanker

Melathion is kanker verwekkend (Balaji M. et al 1993, Cancer Research 1996). Malathion veroorzaakt borstkanker (ratten, waarschijnlijk ook mensen) (Cabello, G. et al. 2001, 2003) en het verdubbelt de kans op non-Hodgkin′s lymphoma bij mensen (McDuffie, H.H. et al. 2001, Cantor, K.P. et al. 1992.)

Voortplanting

Malathion accumuleert in de mannelijke voortplantingsorganen (J. of the Med. Ass. of the State of Alabama 1972). Voor muizen is aangetoond dat het sperma wordt beschadigd, er minder sperma wordt aangemaakt, de testosteron spiegel is gedaald, de plaats waar sperma gevormd wordt is aangetast (Amer, S.M. et al. 2002, Akbarsha, M.A., et al 2000, Contreras, H.R et al 1999, Bustos-Obregón, E et al 2003) en zo ook enzymen in de testis (deels irreversibel) (Balasubramanian, K. et al. 1987)
Malathion verhindert het transport van geslachts-hormonen in het bloed (Meulenberg, E.P. 2002) en remt dus de potentie van ratten. Die potentie komt na verloop van tijd wel weer terug maar is nooit meer wat het geweest was. 3x minder als eerst.( Vrbovsky L, et al 1958)

Malathion misvormt ook het embrio (Samimi A et al 2001, 2001). Aangetoond voor muizen (Asmatullah S et al 1993), kippen (Gill GR et al 1972, Wyttenbach CR et al, 1985), maar is waarschijnlijk ook bij mensen het geval.

Immuunsysteem

Malation kan een overgevoeligheidsreactie veroorzaken maar kan ook het immuunsysteem aantasten (Galloway, T. and R. Handy. 2003, Rodgers K 1996, Reeves, Jerry D et al 1991) Dat hangt van de dosis af maar ook van de blootstellingsduur (Vrbovsky L,et al 1958, Rodgers KE et al 1990)

Gedrag

Malathion tast het functioneren van de hersenen aan. Al in 1996 werd malathion ervan verdacht (mede) verantwoordelijk te zijn voor het Chronic fatigue syndrome (BEHAN PO). Misra UK et al (1981) vonden dat bijna de helft van de mensen die zonder bescherming met malathion hadden gewerkt last had van slecht slapen, depressie, lichamelijke klachten. Ook vertoonde de elektro-encefalogrammen afwijkingen.
Bij ratten word de hippocampus (korte termijn geheugen), midbrain, hersenstam en cerebellum (motoriek) aangetast (Abdel-Rahman A et al 2004). Opmerkelijk is dat oudere ratten hier 5x gevoeliger voor bleken (Hirvonen MR, et al 1993). Ook is gevonden dat bij ratten de ‘aversive memory’ wordt aangetast (Valvassori SS et al (2007) die leerden dus niet meer van negatieve ervaringen en gingen stug door met vertonen van hetzelfde gedrag. Carter WG et al (2007) ontdekten dat onder andere malathion zich aan bepaalde eiwitten in de hersenen en thymus (voor T-lymfocyten) vasthecht. Hetgeen een verklaring zou kunnen zijn voor de beschreven effecten.

Organen

Malathion kan het functioneren van de ogen aantasten. De oogspieren de pupilreflex werken niet goed meer en zo wordt het zicht verminderd (Ishikawa S JR et al 1971, Ohto K 1971).
Ook veroorzaakt malathion zeer waarschijnlijk amyoplasia en maagdarm afwijkingen (Lindhout D et al 1987, Duncan C. et al 1992). Verder is het natuurlijk geen verrassing dat malathion anemie sterk bevordert (Vrbovsky L,et al 1958)

Kinderen

Kinderen zijn bijzonder getroffen door Malathion. Ze scheiden het minder goed uit, nemen het veel beer op en hebben zo een 4x hogere concentratie in het bloed (Adgate, J.L. et al. 2001). Aangezien malathion door de placenta heen gaat, worden ze er helaas in al hun kwetsbaarheid al voor de geboorte aan bloot gesteld (Ostrea, E.M. et al. 2002)

Waterorganisme, bijen, vogels

Waterorganismen (vissen, padden) zijn extreem gevoelig voor malathion. Net zoals bijen. Het sproeien met malathion tegen de muggen in New York state tijdens de herfst 1999 had dan ook desastreuze gevolgen. Dit valt echter buiten de scope van dit literatuuronderzoek.Geraadpleegde bronnen Malathion

Zie: Geraadpleegde literatuur.
Zie: Geraadpleegde internet bronnen.

Naar de site map

Laatste update: 25 februari 2008
Disclaimer en ©Copyright Stichting Adamanthea

next